کشفیات نیروی انتظامی آذربایجان غربی در اردیبهشت ماه ۹۵

نیروی انتظامی آذربایجان غربی در اردیبهشت ماه امسال موفق به کشف و ضبط 542 کیلوگرم انواع مواد مخدر شده اند.در این ارتباط 774 نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده است. این کشفیات با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان برای خبرنگاران به نمایش گذاشته شد.

kashfiyate polic.z.talei (17) [1] kashfiyate polic.z.talei (18) [2] kashfiyate polic.z.talei (19) [3] kashfiyate polic.z.talei (20) [4] kashfiyate polic.z.talei (21) [5] kashfiyate polic.z.talei (15) [6] kashfiyate polic.z.talei (16) [7] kashfiyate polic.z.talei (14) [8] kashfiyate polic.z.talei (11) [9] kashfiyate polic.z.talei (12) [10] kashfiyate polic.z.talei (7) [11] kashfiyate polic.z.talei (8) [12] kashfiyate polic.z.talei (10) [13] kashfiyate polic.z.talei (9) [14] kashfiyate polic.z.talei (13) [15] kashfiyate polic.z.talei (2) [16] kashfiyate polic.z.talei (3) [17] kashfiyate polic.z.talei (5) [18] kashfiyate polic.z.talei (4) [19] kashfiyate polic.z.talei (6) [20] kashfiyate polic.z.talei (1) [21]