تک خوانی استاندار در انتظار سمفونی فسادستیزی!

سعید ابراهیمی / استانداری اهل شرقی ترین نقطه ی ایران، در غربی ترین منتهی الیه ایران سکان نمایندگی دولت را برعهده گرفت تا در آزمون خدمت، بدون دلبستگی و وابستگی خویشاوندی و جغرافیایی شرکت نماید. نزدیکیهای یکسالگی حکم استانداری آقای شهریاری بودیم که ناگهان مبارزه با رانتخواری و فساد به شاه بیت صحبتهای ایشان تبدیل شد.

آنهم از نماینده ی فعلی دولت نسبت به عملکرد نماینده ی سابق همان دولت! اتفاقی کم نظیر یا بی نظیر در سپهر سیاسی ایران که این بار حقیقت را بر مصلحت مقدم داشته بود. برای امثال ما که مصلحت سنجی را تا بیخ در گوشمان کرده بودند  صحبتهای استاندار، لحافی را که سالها تا فرق سر کشیده بودیم را می جنباند!
اما بهت آور اینکه رجل دینی و سیاسی استان نسبت به این واقعه کمترین واکنشی را نشان ندادند. مگر حفظ نظام از اوجب واجبات نیست و مگر نظام بر چیزی غیر از فسادستیزی و عدل گستری استوار است؟ چرا کمتر دیدیم و شنیدیم یا اصلا چرا ندیدیم و نشنیدیم که رجل دینی و سیاسی تک خوانی استاندار را به سمفونی فساد ستیزی و رانت شکنی! مبدّل کنند؟ غالب مردم شهرهای مرزی استان از عایدی فروش مزایده ای سوخت که به جای فروش رانتی و حواله ای تجویز شده است بهره بردند اما ندیدم و نشیندم که نمایندگان مردم مرزنشین و ائمه ی جمعه ی آنها به این کار احسنت بگویند! چرا؟

در ماجرای کذایی روز کارگر، عده ای به جای بررسی و آشکار کردن طرف حق، و گسیل کردن افکار به حمایت از حق، لب گَزیدند و نگران آبروی استان شدند در حالیکه آبروی استان به طهارت اقتصادی، صداقت، عدالت و فساد ستیزیِ مسئولین ،محرومیت زدایی و رشد اقتصادی مردم استان بند است، نه گُل گفتن و گُل شِنُفتن مسئولین آن!.

این سوال را باید صدها بار پرسید که چرا در این استان کسی از رئیس کل دادگستری و نماینده دستگاه قضایی در استان نخواست تا با بررسی دقیق و فوری صحبتهایی استاندار، دامان استان را از لوث دروغ و رانتخواری پاک نماید؟ چرا کسی نهادهای نظارتی و حراستی را در تریبونهای عمومی مواخذه نکرد؟…

شاید حالا حالا استاندار باید در رانت شکنی! تک خوانی کند و سمفونی فسادستیزی در استان آذربایجان غریب! بماند برای رؤیاهایمان!

این را هم باید گفت که فریاد زدن از وجود فسادی میلیاردی آنهم در استانی که غرق در محرومیت است اگر به سرانجام نرسد حکم سرابی خواهد داشت که نه تنها سیراب نمیکند بلکه آتش به نای زار! هم خواهد انداخت.

پایان سیاهه اینکه شخصا از لحاظ مشی سیاسی فرسنگها از استاندارمان فاصله دارم ولی اگر دین هم نداشته باشم به حکم آزادگی باید قدردان قدمهای برداشته! از جانب هر کسی که میخواهد، باشیم!